Đánh đề theo phương pháp loại trừ cần cẩn trọng điều gì?

Đánh đề theo phương pháp loại trừ cần cẩn trọng điều gì?